Úvod  |  Informácie o projekte  |  Geológia SR  |  Vyhľadávanie  |  Linky  |  Kontakty

      Vďaka pestrej geologickej stavbe a zložitému geomorfologickému vývoju sa na Slovensku nachádza množstvo geologických zaujímavostí. Informácie o geologických lokalitách v Slovenskej republike sú sústredené v databáze významných geologických lokalít. Táto databáza obsahuje záznamy o lokalitách, ktoré sú chránené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny 5., resp. 4. stupňom ochrany ako národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky, národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, chránené areály; niektoré sú vyhlásené podľa Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Väčšina stratigrafických a paleontologických lokalít nie je zákonom chránená, avšak z vedeckého a študijného hľadiska sú to mimoriadne cenné geologické objekty, ktoré by mali ostať zachované pre budúce generácie ako geologické dedičstvo. Každý záznam obsahuje podrobnú geologickú charakteristiku lokality, stupeň a dôvod ochrany, lokalizáciu na turistickej ako aj geologickej mape (Mapový server ŠGÚDŠ), odkazy na literatúru. Z celkového počtu 479 lokalít prístupných na internete je viac ako 90 % dokumentovaných fotografiami, perokresbami, dobovými pohľadnicami.
      Dôležitou súčasťou databázy sú populárno-náučné texty k jednotlivým lokalitám, pričom je ku každej lokalite spracované aj anglické summary. Ambíciou autorov bolo ponúknuť tieto informácie na edukačnej úrovni zodpovedajúcej študentom prírodovedy stredných škôl.

      Informácie o geologických lokalitách je možné získať buď cez aplikáciu Mapového servera, alebo zobrazením databázy zadaním výberových kritérií. Táto aplikácia bude sprístupnená verejnosti po schválení Záverečnej správy.Významné geologické lokality Slovenska.